صفحه اصلی ورود جستجو ارتباط با ما
امام حسين(ع):هركس از روى نافرمانى و معصيتِ خداوند كارى را انجام دهد، آنچه را آرزو دارد سريع تر از دست مى دهد و به چيزي که از آن ميترسد مبتلا مى گردد.

هفته‌نامه پرتو

 

شماره 862 هفته نامه پرتو سخن

چهارشنبه 26 اسفند 95

برای دریافت کامل هفته نامه، اینجا کلیک کنید

 

يادداشت

گفتگوی صمیمی دکتر رحیم پور با جوانان (بخش اول)
شاخص‌هاي انقلابي‌گري از نگاه امام خميني(ره)
بيانات ر‌هبر معظم انقلاب
محمدرضا باقرزاده
عبدالصالح شمس‌اللهي

پيوندها

   قبس

 

 

 

 

من انقلابي ام / شاخصهاي انقلابي گري از نگام امام خامنه اي(مدظله العالي)

منحرف نشدن از خط و اخلاق امام

اگر به نام عدالتخواهي و به نام انقلابيگري، اخلاق را زير پا بگذاريم، ضرر کردهايم؛ از خط امام منحرف شدهايم. اگر به نام انقلابيگري، به نام عدالتخواهي، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کساني که از لحاظ فکري با ما مخالفند، اما ميدانيم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت کرديم، آنها را مورد ايذاء و آزار قرار داديم، از خط امام منحرف شدهايم. اگر بخواهيم به نام انقلابيگري و رفتار انقلابي، امنيت را از بخشي از مردم جامعه و کشورمان سلب کنيم، از خط امام منحرف شدهايم. در کشور آراء و عقايد مختلفي وجود دارد. اگر چنانچه يک عنوان مجرمانهاي بر يک حرکتي، بر يک حرفي منطبق شود، اين عنوان مجرمانه البته قابل تعقيب است؛ دستگاههاي موظف بايد تعقيب کنند و ميکنند؛ اما اگر عنوان مجرمانهاي نباشد، کسي است که نميخواهد براندازي کند، نميخواهد خيانت کند، نميخواهد دستور دشمن را در کشور اجرا کند، اما با سليقهي سياسي ما، با مذاق سياسي ما مخالف است، ما نميتوانيم امنيت را از او دريغ بداريم، عدالت را دريغ بداريم؛ «و لايجرمنّکم شنئان قوم علي الّا تعدلوا». قرآن به ما دستور ميدهد و ميگويد: مخالفت شما با يک قومي، موجب نشود که عدالت را فرو بگذاريد و فراموش کنيد. «اعدلوا»؛ حتّي در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهيد. «هو اقرب للتّقوي» اين عدالت، نزديکتر به تقواست.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 14/03/1390

شناختن حق از باطل

زينب کبري(ع) همان لحني را به کار ميبرد که پدرش اميرالمؤمنين(ع) بر روي منبر خلافت در مقابل امت خود به کار ميبرد؛ همان جور حرف ميزند؛ با همان جور کلمات، با همان فصاحت و بلاغت، با همان بلندي مضمون و معنا: «يا اهل الکوفه، يا اهل الغدر و الختل»؛ اي خدعهگرها، اي کساني که تظاهر کرديد! شايد خودتان باور هم کرديد که دنبالهرو اسلام و اهلبيت(ع) هستيد؛ اما در امتحان اين جور کم آورديد، در فتنه اين جور کوري نشان داديد. «هل فيکم الّا الصّلف و العجب و الشّنف و الکذب و ملق الاماء و غمز الاعداء»؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان يکسان نبود. به خودتان مغرور شديد، خيال کرديد ايمان داريد، خيال کرديد همچنان انقلابي هستيد، خيال کرديد همچنان پيرو اميرالمؤمنين هستيد؛ در حالي که واقع قضيه اين نبود. نتوانستيد از عهدهي مقابلهي با فتنه بربيائيد، نتوانستيد خودتان را نجات دهيد. «مثلکم کمثل الّتي نقضت غزلها من بعد قوّة انکاثا»؛ مثل آن کسي شُديد که پشم را ميريسد، تبديل به نخ ميکند، بعد نخها را دوباره باز ميکند، تبديل ميکند به همان پشم يا پنبهي نريسيده. با بيبصيرتي، با نشناختن فضا، با تشخيص ندادن حق و باطل، کردههاي خودتان را، گذشتهي خودتان را باطل کرديد. ظاهر، ظاهر ايمان، دهان پر از ادعاي انقلابيگري؛ اما باطن، باطن پوک، باطن بيمقاومت در مقابل بادهاي مخالف. اين، آسيبشناسي است.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 01/02/1389

حفظ مواضع اسلامي و انقلابي

براي خيليها که بين انقلابيگري و برخورد منطقي منافات ميبينند، عمل انقلابي همراه با تشکيلاتي منطقي و دقيق و حساب شده، قابل جمع نيست. ما مشاهده ميکنيم که اينها ميتواند با هم جمع شود. انقلابيگري به اين نيست که ما آن جايي که نبايد پرخاش کنيم، بيخودي پرخاش کنيم. انقلابيگري به آن است که ما مواضع اسلامي و انقلابي را قاطعانه و بدون رودربايستي و مرعوب شدن و خام شدن در مقابل برخي از چهرههاي اميدبخش کاذب، حفظ کنيم.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 31/05/1368

حفظ پيوستگي خود با انقلاب

در راه انقلاب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پيوستگي حرکت وجود نداشت، انسان رابطهاش با انقلاب قطع ميشود. اين بيوفائي به انقلاب است. هميشه بودند کساني که به انقلاب بيوفائي کردند، به انقلاب دلبستگي خود را کم کردند، به انقلاب پشت کردند. وصيت امام اين است که جوان ما، مردم ما، نسلهاي گوناگون ما، با چشم واقعبينانه نگاه کنند. اصل، انقلاب است؛ اشخاص، اصل نيستند. انقلابي بودن به حفظ رابطهي خود و عمل خود و پيوستگي خود با انقلاب است...

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 14/03/1387

فرياد كشيدن بر سر آمريكا

عدهيي از افراد سادهانديش خيال ميکنند که اگر دانشجو بخواهد حضور انقلابي داشته باشد، راهش اين است که بر سر مسؤولان خود داد بکشد؛ خير، اينکه انقلابيگري نيست. آنجايي که ميبينيد دانشجو بر سر مسؤولان امر داد ميکشد، مسؤولان با دانشجويان همجهت نيستند؛ آنها مزدور امريکا هستند و اين جوانان نميتوانند طاقت بياورند و بالاخره فرياد اعتراض ميکشند؛ کمااينکه در رژيم گذشته همينگونه بود و دانشجو و طلبه و مردم و وجدان‌‌هاي بيدار و انسانهاي شجاع و روحهاي سالم، بر سر مسؤولان امر داد ميکشيدند.

مبادا عدهيي به صورت فريبانگيز و با ترفندهاي گوناگون بيايند و به چند جوان ساده تفهيم کنند که دانشجو بايستي فرياد بکشد! بله، فرياد بايد کشيده شود؛ ولي بر سر امريکا و قدرتهايي که مزاحم مسؤولان و ادارهکنندگان نظام هستند. در هر دانشگاهي که تحصيل ميکنيد، حضور دانشجويي خود را به صورت قوي و با خط درست حفظ کنيد.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 23/03/1368

پايبندي به استقلال همه جانبه کشور

من فعلاً پنج شاخص براي انقلابيگري ذکر ميکنم که ما بايد سعي کنيم در خودمان اين پنج شاخص را ايجاد کنيم و حفظ کنيم، هرجا هستيم؛ يکي در کار هنر است، يکي در کار صنعت است، يکي در کار فعّاليّت سياسي است، يکي در کار فعّاليّت علمي است، يکي در کار فعّاليّت اقتصادي و بازرگاني است؛ فرقي نميکند؛ اين شاخصها در همهي افراد ما ملّت ايران ميتواند وجود داشته باشد. پنج شاخص که اينها را شرح خواهم داد [عبارتند از]: شاخص اوّل، پايبندي به مباني و ارزشهاي اساسي انقلاب؛ شاخص دوّم، هدفگيري آرمانهاي انقلاب و همّت بلند براي رسيدن به آنها که آرمانهاي انقلاب و اهداف بلند انقلاب را در نظر بگيريم و همّت براي رسيدن به آنها داشته باشيم؛ شاخص سوّم، پايبندي به استقلال همهجانبهي کشور، استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، استقلال فرهنگي -که مهمتر از همه است- و استقلال امنيّتي؛ شاخص چهارم، حسّاسيّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشهي دشمن و عدم تبعيّت از او، که البتّه بايد دشمن را شناخت، نقشهي او را فهميد و از تبعيّت دشمن سر باز زد -عرض کرديم که قرآن اين عدم تبعيّت را «جهاد کبير» نام نهاده است؛ من اين چند وقت دو سه بار دراينباره صحبت کردم(9)- شاخص پنجم، تقواي ديني و سياسي که اين بسيار مهم است. اين پنج شاخص اگر در کسي وجود داشته باشد، قطعاً انقلابي است؛ حالا درجات انقلابي بودن، همانطور که عرض کرديم، مختلف است. من براي هرکدام از اينها يک توضيح کوتاه و مختصري ميدهم.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 14/03/1395

رويش و بالندگي

انقلاب که آن بههم ريختگي نيست؛ انقلاب يک امر مستمر است؛ انقلاب يعني سازندگي؛ يعني رويش و بالندگي. رويش و بالندگي بدون انضباط، بدون قانون و بدون نظم مگر ممکن است!؟ بهترينِ کارها را کساني کردهاند که با روحيهي انقلابي کردهاند؛ هم در جنگ، هم در سازندگي و هم در علم و مسائل فرهنگي. بنابراين، انقلابي بمانيد. روحيهي انقلابي يعني اسير حدود تحميلي نشدن؛ قانع به گيرندگي قطرهچکاني نشدن؛ با اميد دنبال هدف حرکت کردن، و با انگيزه، با نشاط، با اصرار و پيگيري آن را بهدست آوردن. اين، انقلاب و حرکت انقلابي است.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 01/04/1383

 

صريح و انقلابي سخنگفتن

من ديپلمات نيستم، من انقلابيام، حرف را صريح و صادقانه ميگويم. ديپلمات يک کلمهاي را ميگويد، معناي ديگري را اراده ميکند. ما صريح و صادقانه حرف خودمان را ميزنيم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را ميزنيم.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 19/11/1391

رفتار منطقي و عقلائي

انقلابي بايد بصير باشد، بايد بينا باشد، بايد پيچيدگيهاي شرائط زمانه را درک کند. مسئله اين جور ساده نيست که يکي را رد کنيم، يکي را اثبات کنيم، يکي را قبول کنيم؛ اين جوري نميشود. بايد دقيق باشيد، بايد شور انقلابي را حفظ کنيد، بايد با مشکلات هم بسازيد، بايد از طعن و دق ديگران هم روگردان نشويد، اما بايد خامي هم نکنيد؛ مراقب باشيد. مأيوس نشويد، در صحنه بمانيد؛ اما دقت کنيد و مواظب باشيد رفتار بعضي از کساني که به نظر شما جاي اعتراض دارد، شما را عصباني نکند، شما را از کوره در نبرد. رفتار منطقي و عقلائي يک چيز لازمي است.

بيانات رهبر معظم انقلاب(حفظهالله)، 29/07/1389